Admisión e matrícula

Información sobre a Formación Profesional

Oferta de FP

Información Xeral de Admisión

Servizos en liña. Admisión ciclos

Acceso á Sede Electrónica da Xunta de Galicia para xestión de documentos

Matrícula curso escolar 
Documentación para a matrícula en ciclos:
– 2 fotografías co nome e apelidos ao dorso.
– Fotocopia do DNI.
– Fotocopia da tarxeta sanitaria.
– Seguro escolar (menores de 28 anos).
Aboarase na conserxería do centro ou na entidade bancaria con número de conta: ES93 2080 0201 9130 4000 9672 

Un importe exacto de 1,12 €

– Impreso de matrícula (deberá estar debidamente cuberto e asinado polo alumno ou alumna ou por calquera dos seus responsables legais se é menor de idade. Neste caso, se os proxenitores teñen a patria potestade compartida, deberán asinar os dous proxenitores e, en todo caso, haberá que achegar sentencia e/ou convenio regulador).

– Requerirase certificación académica acreditativa do requisito de acceso ao ciclo no que se matricula coa data de pagamento da taxa de expedición do título, de ser o caso.
– Impreso de datos médico-sanitarios (facilitado polo centro)