Admisión e matrícula 2021-2022

ADMISION E MATRICULA (21/22)

Matrícula curso escolar 2022-23
Documentación para a matrícula en ciclos:
– 2 fotografías co nome e apelidos ao dorso.
– Fotocopia do DNI.
– Fotocopia da tarxeta sanitaria.
– Seguro escolar (menores de 28 anos).
Aboarase na conserxería do centro o importe exacto (1,12 €) ou na entidade bancaria na conta: ES93 2080 0201 9130 4000 9672.
– Impreso de matrícula (deberá estar debidamente cuberto e asinado polo alumno ou alumna ou por calquera dos seus responsables legais se é menor de idade. Neste caso, se os proxenitores teñen a patria potestade compartida, deberán asinar os dous proxenitores e, en todo caso, haberá que achegar sentencia e/ou convenio regulador).
– Requerirase certificación académica acreditativa do requisito de acceso ao ciclo no que se matricula coa data de pagamento da taxa de expedición do título, de ser o caso.
– Impreso de datos médico-sanitarios (facilitado polo centro).