CM Servizos en restauración

Ciclo formativo de grao medio

Perfil profesional

Duración: 2.000 horas

¿Que se aprende a facer?

Realizar actividades de preparación, presentación e servizo de alimentos e bebidas, así como as de atención á clientela no ámbito da restauración, seguindo os protocolos de seguridade establecidos e actuando segundo normas de hixiene, prevención de riscos laborais e protección ambiental

¿Onde se realiza o traballo?

En empresas grandes, medianas e pequenas, nomeadamente do sector da hostalaría, aínda que tamén pode traballar por conta propia en pequenos establecementos de restauración. Esta profesión desenvólvese en sectores e subsectores produtivos en que se desenvolvan procesos de elaboración e servizo de alimentos e bebidas, como o sector da hostalaría e, no seu marco, as áreas de hostalaría e restauración (tradicional, moderna e colectiva). 

¿En que postos de traballo?

Camareiro/a de bar e cafetaría ou restaurante, Xefe/a de rango, Empregado/a de economato de unidades de produción e servizo de alimentos e bebidas, Barman, Axudante de somelier, Auxiliar de servizos en medios de transporte. 

¿Cales son os módulos deste ciclo e os seus resultados de aprendizaxe?

¿Que titulo se obtén?

Técnico en servizos en restauración.

¿A que outros estudos se pode acceder?

Acceso directo ao bacharelato e a calquera outro ciclo formativo de grao medio ou grao superior.