Organigrama Funcional

Esta estructura obecece ao establecido no artigo 4 do Decreto77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria: “Os centros integrados de formación profesional terán unha estrutura interna distribuída en tres áreas funcionais, para afrontar os fins e as funcións propias destes centros, mellorar as relacións coa comunidade e co ámbito produtivo e fomentar as relacións e o intercambio de experiencias entre os centros integrados”.

Áreas que como se pode ver no gráfico correspóndense con:

a) Área de administración e xestión (Secretaria).
b) Área de calidade, innovación e orientación profesional (Vicedirección).
c) Área de formación (Xefatura de Estudos).